Abisko Arctic Days, 27-28 June 2017

Abisko Arctic Days Program

Date: 27-28 June 2017
Location: naturum Abisko and Abisko National Park

Nuolja, Abisko National Park as seen from the Abisko Scientific Research Station

Nuolja, Abisko National Park as seen from the Abisko Scientific Research Station

27 June (Tuesday) Introductory talks

Morning at the naturum Abisko. Talks presented in the upstairs lecture hall.

 • 09.00 – 09.10 - Håkan Grudd (Deputy Station Manager) –introduction to the Swedish Polar Research Secretariat and the Abisko Scientific Research Station.
 • 09.15-09.25 - Keith Larson – the Thore C.E. Fries the Nuolja phenology trail – 100 years of climate change in Abisko
 • 09.30-09.40 - Tom Korsman – linking research and teaching (in Abisko) and creating educational opportunities in the region
 • 09.45-09.55 - Jan Karlsson – Climate Impacts Research Centre (CIRC): a scientific platform for research, teaching and public outreach in the Arctic
 • 10.00-10.15 - Dieter Müller (Deputy Vice Chancellor) – Umeå University and the Arctic: Northern Commitment for Global Change

Fika (10.15-10.45) – held in the naturum Abisko (outside if weather permits)

naturum Abisko, Abisko National Park

naturum Abisko, Abisko National Park

Morning excursions (meeting point outside the naturum Abisko entrance)

 • 10.45-11.00 - Presentation of the citizen science app to the press– Kjell Bolmgren
 • 11.00-12.00 - Guided hike to the phenology trail - Keith Larson & Kjell Bolmgren

Afternoon (lunch self-catering at STF Abisko Tourist Station)

 • 13.30-14.30 - Tomas Kuhmunen, Gabna sameby - Title: "100 years of climate and environmental change, a reindeer herder’s perspective", (talk given upstairs in the naturum Abisko)

Evening – Popular science talks at the naturum. Talks presented in the upstairs lecture hall.

 • 17.00-17.20 - Judith Sarneel - Title: “Science during your tea break”. Citizen scientists study plant decay using tea bags. As tea is basically plant material, it can be used to test effects of climate change on decay rates and the resulting release of greenhouse gases. Last year 250 Swedish school classes buried the tea in a gradient from north to south Sweden. After three months, the tea was retrieved, dried, weighed again and the data was send to us for analysison the effects of climate on plant decomposition rates and greenhouse gas emissions
 • 17.30-17.50 - Pär Byström – Title: “How does climate change affect our mountain fish stocks”. The Future effects of climate change on our mountain fish stocks based on our current knowledge.
 • 18.00-18.20 - Håkan Grudd – Title: “Tree rings, explosive volcanic eruptions, and a Swedish record”.
 • 21.30-24.00 Midnight Hike – guided tour by STF Abisko (595 SEK, 695 non-member, includes chairlift, guide, and fika, please book in one-day in advance at STF Abisko Tourist Station)

28 June (Wednesday)

Morning – Excursions for the public. Meeting point outside the entrance to the naturum Abisko. (Sign-up sheet at the naturum Abisko)

 • 09.00-09.30 - Demonstration of citizen science apps – Kjell Bolmgren & Keith Larson
 • 10.00-11.00 - The phenology trail (hike over to the national park and trail) – Keith Larson & Kjell Bolmgren
 • 09.30-14.00 - Botany guided tour by STF Abisko (cost 395 SEK STF member, 495 SEK non-members, please book one-day in advance at the STF Abisko Tourist Station)

Evening - popular science talks at the naturum. Talks presented in the upstairs lecture hall.

 • 17.00-17.20 - Maja Sundqvist – Title: “the use of elevational gradients to study arctic plant communities in a changing climate”. Elevational gradients are powerful natural study systems of how organisms, communities, and ecosystems vary with temperature and the associated environmental factors that change with elevation.
 • 17.30-17.50 - Kjell Bolmgren – Naturens Kalender – Citizen Science.
 • 18.00-18.20 - Keith Larson – Title: “100 years of climate change in Abisko”. For over 100 years, scientists have tracked both climate and environmental changes in the Arctic of Sweden. The last three decades have seen the most dramatic changes.

Biography

Dieter Müller – Professor of Social and Economic Geography and Deputy-Vice Chancellor, Umeå University. As geographer, he is interested in studying tourism in relation to regional development in the European North. As a deputy Vice-chancellor he is also head of the board of Umeå University’s Arctic Research Center (ARCUM) and committed to develop preconditions for research and facilitate outreach.

Tom Korsman – Head of the Department of Ecology and Environmental Sciences, Associate Professor (Docent). Research in palaeolimnology. Teaching physical geography and environmental science within the study programmes in Biology and Earth Science, and Environmental Health.

Jan Karlsson – Professor in Aquatic biogeochemistry and Director of the Climate Impacts Research Centre at the Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University. His research focus on climate impact on biogeochemistry and ecology of high latitude aquatic ecosystems.

Keith Larson – Project Coordinate for the Climate Impacts Research Centre, Department of Ecology and Environmental Sciences and lead researcher for the Nuolja Phenology project. His research focuses on how organisms adapt to changing climate, phenology mismatches, and range shifts. His teaching focuses on integrating with research in the field.

Kjell Bolmgren – Lead scientist and coordinator of the Swedish National Phenology Network and the developer of the citizen science project ‘Naturens Kalender’.

Håkan Grudd – Deputy Director of the Abisko Scientific Research Station, Swedish Polar Research Secretariat.

Maja Sundqvist – Assistant professor and researcher at the Climate Impacts Research Station, Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University. Plant ecologist studying the effects of climate and environmental change using elevational gradients.

Judith Sarneel – Assistant professor and researcher at the Climate Impacts Research Station, Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University. She did her PhD on the development of fen wetland ecosystems in 2010. She is an enthusiastic spatial ecologist with a specific interest in wetland ecology, soil-plant interactions, plant community assembly and restoration. She leads the citizen science project Teatime4science .

Pär Byström – Assistant professor and researcher at the Climate Impacts Research Station, Department of Ecology and Environmental Sciences, Umeå University. Ecologist with a focus on size-dependent interactions between fish and their resources and its consequences for the fish population dynamics in lake ecosystems.

Abisko Arktiska Dagar, 27-28 Juni 2017

Abisko Arktiska Dagar Program

Datum: 27-28 Juni 2017
Plats: Naturum Abisko och Abisko Nationalpark

 27 Juni (tisdag) Inledande föredrag


Nuolja, Abisko Nationalpark sett från Abisko Naturvetenskapliga Station

Nuolja, Abisko Nationalpark sett från Abisko Naturvetenskapliga Station

Morgonen på naturum Abisko

 • 09.00 – 09.10 - Håkan Grudd, ställföreträdande stationschef - En introduktion till Polarforskningssekretariatet och Abisko naturvetenskapliga station.
 • 09.15-09.25 - Keith Larson – Forskningsstig på Nuolja – 100 år av klimatförändringar i Abisko
 • 09.30-09.40 - Tom Korsman – Att sammanlänka forskning och undervisning i Abisko och skapa utbildningsmöjligheter i den arktiska regionen
 • 09.45-09.55 - Jan Karlsson, föreståndare för Climate Impacts Research Centre: CIRC – en vetenskaplig plattform för forskning, undervisning och populärvetenskapliga aktiviteter i Arktis
 • 10.00-10.15 - Dieter Müller, ställföreträdande rektor vid Umeå universitet: Umeå universitet och Arktis – ett nordligt engagemang med nytta för världen

Fika (10.15-10.45) – på naturum Abisko, om vädret tillåter utomhus

naturum Abisko, Abisko Nationalpark

naturum Abisko, Abisko Nationalpark

Exkursion (samling utanför naturum Abisko)

 • 10.45-11.00 - Presentation av Medborgarforskningsappen – Kjell Bolmgren
 • 11.00-12.00 - Guidad tur på Forskningsstig Nuolja – Keith Larson och Kjell Bolmgren

Eftermiddag (Lunch till självkostnadspris på STF Abisko Fjällstation)

 • 13.30-14.30 - Presentation "100 år av klimat- och miljöförändringar ur en renskötares perspektiv". Tomas Kuhmunen, Gabna sameby 
 • 14.30-17.00 - Forskare tillgängliga för samtal

Kvällstid hålls populärvetenskapliga föreläsningar om klimatforskning i Arktis  (föreläsningar är på engelska). Alla föredrag hölls i föreläsningssalen en trappa upp.

 • 17.00-17.20 - Judith Sarneel - “Science during your tea break” Medborgarforskare studerar växtförfall med hjälp av tepåsar. Eftersom te i grunden är växtmaterial kan det användas för att testa effekterna av klimatförändringar på sönderfallshastigheter och det resulterande utsläppet av växthusgaser. Förra året deltog 250 svenska skolklasser från norra till södra Sverige som begravde teet i jorden. Efter tre månader hämtades teet, torkades, vägdes igen och data skickades till oss för analys av klimatpåverkan på växtnedbrytningshastigheter och växthusgasutsläpp.
 • 17.30-17.50 - Pär Byström – “How does climate change affect our mountain fish stocks”. Klimatförändringens framtida effekter på våra fjällfiskbestånd baserade på vår nuvarande kunskap.
 • 18.00-18.20 - Håkan Grudd – “Trädringar, explosiva vulkanutbrott och en svensk rekord”.
 • 21.30-24.00 Midnattssol från Nuoljas topp. Turen arrangeras av STF (595 SEK, 695 ej-medlem, detta ingår: linbana, guide och fika, vänligen boka minst en dag i förväg via STF Fjällstation, online-bokning finns)

28 Juni (onsdag)

På morgonen – exkursioner för allmänheten. Samlingsplats utanför naturum Abisko (Anmälning via naturum Abisko på plats).

 • 09.00-09.30 - Presentation av Medborgarforskningsappen – Kjell Bolmgren & Keith Larson
 • 10.00-11.00 - Guidad tur på Nuolja forskningsstig i Abisko Nationalpark – Keith Larson & Kjell Bolmgren
 • 09.30-14.00 – Fjällfloratur via STF Abisko (395 SEK STF medlem, 495 SEK ej-medlem, vänligen boka minst en dag i förväg via STF Fjällstation reception)

Kvällstid hålls populärvetenskapliga föreläsningar om klimatforskning i Arktis (föreläsningar är på engelska). Alla föredrag hölls i föreläsningssalen en trappa upp.

 • 17.00-17.20 - Maja Sundqvist – “The use of elevational gradients to study arctic plant communities in a changing climate”. Höjdgradienter är kraftfulla naturliga studiesystem om hur organismer, samhällen och ekosystemen varierar med temperatur och därmed sammanhängande miljöfaktorer som förändras med höjd.
 • 17.30-17.50 - Kjell Bolmgren – Naturens Kalender – Medborgarforskning.
 • 18.00-18.20 - Keith Larson – “100 years of climate change in Abisko”. I över 100 år har forskare spårat både klimat och miljöförändringar i Sveriges Arktis. De senaste tre decennierna har sett de mest dramatiska förändringarna.

Biografi

Dieter Müller – Professor i social och ekonomisk geografi och ställföreträdande rektor, Umeå universitet. Som geograf är han intresserad av att studera turism i förhållande till regional utveckling i Norden. Som ställföreträdande rektor är han också styrelseledamot i Umeå Universitets Arktiska Forskningscenter (ARCUM) och har förbundit sig att utveckla förutsättningar för forskning och underlätta för att nå ut till allmänheten.

Tom Korsman (tom.korsman@umu.se) – Chef för Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, docent. Forskning i palaeolimnologi. Undervisning i fysisk geografi och miljövetenskap inom biologi och jordvetenskap samt miljöhälsa.

Jan Karlsson (jan.p.karlsson@umu.se) – Professor i vattenbiogeokemi och föreståndare för CIRC vid Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på klimatpåverkan på biogeokemi och ekologi av arktiska akvatiska ekosystem.

Keith Larson (keith.larson@umu.se) – Projektkoordinator för CIRC, Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, och ledande forskare för Nuolja Fenologiprojektet. Forskning som studera hur olika arter anpassar sig till ett förändrat klimat, exempelvis genom att ändra tidpunkten när de är aktiva eller anländer till sina häckningsområden. Undervisningen är inriktad på att integrera forskning med undervisning på fältet.

Kjell Bolmgren (kjell.bolmgren@slu.se) – Ledande forskare och samordnare av det svenska fenologinätverket och utvecklaren av medborgarforskningsprojektet Naturens Kalender.

Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se) – Biträdande föreståndare för Abiskos vetenskapliga forskningsstation, Polarforskningssekretariatet.

Maja Sundqvist (maja.sundqvist@umu.se) – Biträdande professor och forskare vid CIRC, Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, Umeå universitet. Växtekolog som studerar effekterna av klimat och miljöförändringar med hjälp av höjdgradienter.

Judith Sarneel (Judith.sarneel@umu.se) – Biträdande professor och forskare vid CIRC, Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, Umeå universitet. Hon är en entusiastisk ekolog med ett särskilt intresse för våtmarksekologi, växelverkan mellan jord och växter, sammansättning av växter och restaurering. Hon leder medborgarvetenskapsprojektet Teatime4science. (http://www.teatime4science.org).

Pär Byström (par.bystrom@umu.se) – Biträdande professor och forskare vid CIRC, Institutionen för ekologi och miljövetenskaper, Umeå universitet. Ekolog med fokus på storleksberoende interaktioner mellan fisk och deras resurser och dess konsekvenser för fiskpopulationens dynamik i sjöekosystemen.